Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Главен експерт в звено „Връзки с обществеността“

11.10.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-06-561/08.10.2018 г., на председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“

 

 в Звено „Връзки с обществеността“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2. Професионално направление – хуманитарни науки и социални, стопански и правни науки;

4. Минимален професионален опит – 4 години и/или III младши ранг;

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на интернет страницата на КПКОНПИ).

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю.

ІV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС - по образец;

3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ;

4. Копие от диплома за завършено висше образование. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;

5. Копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност за кандидатите със специалност „Право“;

6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

7.  Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

                  Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: гр. София пл.“Света Неделя“ № 6, всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 490.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с оригинално нотариално заверено пълномощно, съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Административно- процесуалния кодекс.

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Проучва, получава и предлага оферти за организирането на семинари, работни срещи, обучения и други мероприятия, свързани с дейността на Комисията.
 • Осъществява комуникация с представители на медиите и с членовете и служителите на Комисията във връзка с организация на публични прояви, свързани с дейността на Комисията – брифинги, пресконференции, срещи, семинари.
 • Организира и обезпечава присъствено и логистично публични прояви, свързани с дейността на комисията – брифинги, пресконференции, срещи и семинари.
 • Събира информация във връзка с изготвянето на прессъобщения от името на Комисията или участието на членовете на Комисията в медийни или публични изяви – интервюта, брифинги и пресконференции.
  • Изготвя анализи на публикациите в медиите във връзка с дейността на комисията;

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 510 лева до 1500 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

VІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

VIІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

 

 

Пламен Георгиев

Председател на КПКОНПИ