Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Мобилност по чл. 81а от ЗДСл за главен инспектор в отдел КОНПИ

Срок за подаване на документи от 03.08.2020 г. до 17.08.2020 г. вкл.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            На основание чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1, т. 8 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чл. 12, ал. 1, т. 9 от Правилника за устройството и дейността на КПКОНПИ и нейната администрация, чл. 66, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС), чл. 2, ал. 5 от Вътрешни правила за организация на работа и извършването на подбор при назначаване на държавни служители в Комисията при условията и по реда на чл. 81а от ЗДСл, във връзка със Заповед № РД – 06 -394/31.07.2020 г., на председателят на КПКОНПИ в качеството си на орган по назначаване, обявява мобилност за назначаване на държавен служител за длъжността,

„ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“

 

в отдел „Контрол върху отнемането на незаконно придобитото имущество“ в дирекция „Координация и контрол“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 6, наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 2, при следните условия:

1. Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация при условията и реда на чл. 81а от ЗДСл.

 

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

 • Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
 • Професионално направление – икономика.
 • Минимален професионален опит – 4 години и/или III-ти младши ранг;
 • Добро познаване на действащата нормативна база в страната, свързана с извършваната дейност – ЗОПДНПИ, ЗОПДИППД (отм.), ЗЗКИ, ППЗЗКИ, ГПК и др.;
 • Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • · Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • · Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • · Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

 

 

 

 

4. Необходими документи:

 • писмено заявление (свободен текст с посочен телефон и е-mail адрес за кореспонденция) за участие в процедурата за заемане на свободната длъжност при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;
 • декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗДСл - по образец;
 • автобиография;
 • копие от диплома ведно с приложения за завършено висше образование. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копие на служебна книжка (документи), удостоверяваща налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност на пълно работно време;
 • копие на формуляр за годишна оценка в случаите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копия на други документи по преценка на кандидата.

 

 1. 5.    Минимален размер на основната заплата:

 

Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 660 лева до 2100 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение № 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

 1. 6.    Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
 • Извършва проверка за пълнота и точност на икономическия анализ на имуществото на проверяваното лице, съобразно събраните доказателства от инспекторите в териториалните дирекции;
 • Изготвя становища и проекторешения по внесените доклади за образуване на производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; за налагане на обезпечителни мерки и за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по ЗОПДИППД (отм.) и проекторешения по внесени доклади по чл. 37, ал. 1 и мотивирани доклади по чл. 61, ал. 1 от ЗОПДНПИ;
 • Осъществява взаимодействие с териториалните дирекции при подготовка на проекти на решения на Комисията за установяване, налагане на обезпечителни мерки и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност по реда на ЗОПДИППД (отм.) и образуване на производство по реда на чл. 11, ал.1, т.1 от ЗОПДНПИ;
 • Контролира обосноваността на извършената оценка от териториалните дирекции на установеното имущество с оглед разпоредбите на §1, т. 2 от ЗОПДИППД (отм.) и чл. 69, ал.2 от ЗОПДНПИ;
 • Изготвя проекто-решения: за еднократно удължаване на срока на извършваната проверка по реда на чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.) и по реда на чл. 27, ал. 4, т. 1 от ЗОПДНПИ; за връщане на преписката за събиране на допълнителни данни по реда на чл.37, ал.5, предложение последно от ЗОПДНПИ; за прекратяване на проверката по реда на чл. 27, ал.4, т.2 от ЗОПДНПИ.

 

 

 

 1. 7.    Брой работни места, за които е обявена мобилност за длъжността: 1 щ. бр.

 

 1. 8.    Място и срок за подаване на документите:

 

            Документите се подават в 14-дневен срок от публикуване на обявлението в Портала за работа в държавната администрация (https://jobs.government.bg) в деловодството на КПКОНПИ на адрес: пл. „Света Неделя“ № 6всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. лично от кандидатите или чрез пълномощник, както и на електронен адрес caciaf@caciaf.bg.

            Подаването на документи се извършва при спазване на условията на чл. 66, ал. 6 от НПКПМДС.

 1. 9.    Лице за контакт: експерт от отдел „Човешки ресурси“.

     Телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424; 02/ 9401 405.

 

            Контрол по изпълнението на процедурата за мобилност възлагам на главния секретар на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ:             /П/

 

                                     СОТИР ЦАЦАРОВ