Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Главен специалист – стенограф в отдел „АДО“

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

 

 

Срок за подаване на документи: от 22.01.2021 г. до 01.02.2021 г.

 

 

 

ОБЯВЯВА СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ

 

„ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“

 

 в отдел „Административно и деловодно обслужване“, дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“, длъжностно ниво: 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Ниво специалист 1.

 

I. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – средно;
 • Професионален опит – 2 години;
 • Професионална квалификация – стенограф II клас /минимум 90 думи в минута/;
 • Технически познания за работа с диктофон;
 • Ниво на достъп за работа с класифицирана информация „секретно“, съгласно ЗЗКИ;
 • Допълнителни умения:

-      Съставяне и оформяне на служебна документация;

-      Отлично познаване и прилагане на правила за правопис, граматика и пунктуация на българския книжовен език.

 

II. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Добро познаване на действащата нормативна база в страната, свързана с извършваната дейност;
 • Компютърна грамотност – MS Office, Internet и специализирани програмни продукти.

 

III. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”.

 

IV. Начин за провеждане на процедурата по подбор на кандидатите:

 

 • Практическа проверка на компетентностите по стенография и текстообработка на кандидатите;
  • Интервю.

 

До интервю се допускат кандидатите, които успешно са издържали практическата проверка на компетентностите.

 

V. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

 1. Автобиография;
 2. Копие от диплома ведно с приложения за завършено образование;
 3. Удостоверение за стенографска квалификация;
 1. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
 1. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

            Документите да се подават в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 405.

            Документите може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението по т. IV.1 и декларацията по т. IV. 2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

VI. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Технически осигурява дейността Комисията като колективен орган при провеждане на заседания;
 • Подпомага организирането и координирането на работата на отдел „Административно и деловодно обслужване“ във връзка с провеждане на заседанията на Комисията като колективен орган;
 • Стенографира, изготвя паметни бележки и дружи документи, отразяващи проведени срещи и мероприятия;
 • Изготвя стенографски протоколи и аудиозаписи и ги възпроизвежда в писмен вид;
 • Информира началника на отдел „Административно и деловодно обслужване“ за хода на ежедневната работа в общата администрация на комисията;
 • Извършване на дейности по административно обслужване относно обработката на документи, изготвяне на доклади и отчети, свързани с дейността на отдел „Административно и деловодно обслужване“.

 

VII. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 650 лева до 1200 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

 

VIІI. Брой работни места, за които е обявена свободната длъжност: 1 бр.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ                    /  П  /

 

                                     СОТИР ЦАЦАРОВ