Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Главен специалист - стенограф

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

 

 

Срок за подаване на документи: от 08.02.2021 г. до 18.02.2021 г.

 

 

ОБЯВЯВА СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ

 

„ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“

 

 в отдел „Административно и деловодно обслужване“, дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“, длъжностно ниво: 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Ниво специалист 1.

 

I. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – средно;
 • Професионален опит – 2 години;
 • Професионална квалификация – стенограф II клас /минимум 90 думи в минута/;
 • Технически познания за работа с диктофон;
 • Ниво на достъп за работа с класифицирана информация „секретно“, съгласно ЗЗКИ;
 • Допълнителни умения:

-      Съставяне и оформяне на служебна документация;

-      Отлично познаване и прилагане на правила за правопис, граматика и пунктуация на българския книжовен език.

 

II. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Добро познаване на действащата нормативна база в страната, свързана с извършваната дейност;
 • Компютърна грамотност – MS Office, Internet и специализирани програмни продукти.

 

III. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”.

 

IV. Начин за провеждане на процедурата по подбор на кандидатите:

 

 • Практическа проверка на компетентностите по стенография и текстообработка на кандидатите;
  • Интервю.

 

До интервю се допускат кандидатите, които успешно са издържали практическата проверка на компетентностите.

            След провеждането на интервюто одобрения кандидат следва да премине първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

 

V. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

 1. Автобиография;
 2. Копие от диплома ведно с приложения за завършено образование;
 3. Удостоверение за стенографска квалификация;
 1. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
 1. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

            Документите да се подават в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 405.

            Документите може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението по т. IV.1 и декларацията по т. IV. 2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

VI. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Технически осигурява дейността Комисията като колективен орган при провеждане на заседания;
 • Подпомага организирането и координирането на работата на отдел „Административно и деловодно обслужване“ във връзка с провеждане на заседанията на Комисията като колективен орган;
 • Стенографира, изготвя паметни бележки и дружи документи, отразяващи проведени срещи и мероприятия;
 • Изготвя стенографски протоколи и аудиозаписи и ги възпроизвежда в писмен вид;
 • Информира началника на отдел „Административно и деловодно обслужване“ за хода на ежедневната работа в общата администрация на комисията;
 • Извършване на дейности по административно обслужване относно обработката на документи, изготвяне на доклади и отчети, свързани с дейността на отдел „Административно и деловодно обслужване“.

 

VII. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 650 лева до 1200 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

 

VIІI. Брой работни места, за които е обявена свободната длъжност: 1 бр.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ      П

НА КПКОНПИ