Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Главен специалист в отдел „Декларации“ към дирекция „Публичен регистър"

Срок за подаване на документи 26.10.2020 г до 05.11.2020 г. вкл.

ОБЯВЯВА СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ

„ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“

в отдел „Декларации“ към дирекция „Публичен регистър", съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:  длъжностно ниво 11, наименование на длъжностно ниво: Ниво специалист 1.

I. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – средно специално;
 • Професионален опит: 2 години стаж .

II. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Компютърна грамотност - MS Office, Internet и специализирани програмни продукти;
  • Да отговаря на изискванията за съвместимост съобразно приетите от КПКОНПИ вътрешни актове, както и на ЗПКОНПИ и Правилника за устройството и дейността на Комисията и на нейната администрация.

III. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

IV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

 • Заявление за участие;
 • Автобиография;
 • Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - по образец;
 • Копие от диплома ведно с приложения за завършено образование;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
 • Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите се подават в деловодството на КПКОНПИ на адрес: пл. „Света Неделя“ № 6всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. лично от кандидатите или чрез пълномощник, както и на електронен адрес caciaf@caciaf.bg в 10-дневен срок от публикуване на обявата на интернет страницата на КПКОНПИ и Портала за работа - jobs.bg.

Телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 405.

VI. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Участва в приемането, обработването и съхранението на декларации за имущество и интереси, подавани пред Публичния регистър;
 • Участва при осъществяването на връзките и взаимодействието с ръководителите на ведомствата, които определят и освобождават лицата по чл. 6, ал. 1, във връзка с чл. 6, ал. 3 от ЗПКОНПИ;
 • Участва в проучването на направените промени на задължените лица и структурите, попадащи в обхвата на закона и поддържа актуализиран списък;
 • Участва при контрола за спазването на сроковете за подаване на декларациите за имущество и интереси от лицата по чл. 6, ал. 1 от закона;
 • Участва при публикуването на интернет портала на КПКОНПИ на декларациите за имущество, както и на списъка с имената на лицата, които не са подали или са подали извън законоустановения срок съответната декларация;
 • Предлага на оправомощените със заповед на председателя на Комисията служители да образуват административнонаказателни преписки срещу лицата, които не са подали декларация за имущество и интереси в законоустановените срокове;
 • Участва в изготвянето на предложения и справки по проблеми, при възлагане от началника на отдела, директора на дирекцията или председателя на Комисията;

VII. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 610 лева до 1200 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

VIІI. Брой работни места, за които е обявена свободната длъжност: 1  бр.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ:            П