Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Главен специалист в звено „Кабинет на председателя“

Дата на публикуване: 03.04.2020 г.
Срок за подаване на документи: 13.04.2020 г.

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ

 

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

 

 в звено „Кабинет на председателя“, длъжностно ниво: 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Ниво специалист 1.

 

I. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – средно;
 • Професионална квалификация – стенограф II клас /минимум 90 думи в минута/;
 • Професионален опит – 2 години;
 • Технически познания за работа с диктофон;
 • Ниво на достъп за работа с класифицирана информация „секретно“, съгласно ЗЗКИ;
 • Специални умения:

-          Съставяне и оформяне на служебна документация;

-          Отлично познаване и прилагане на правила за правопис, граматика и пунктуация на българския книжовен език.

 

II. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Добро познаване на действащата нормативна база в страната, свързана с извършваната дейност;
 • Компютърна грамотност – MS Office, Internet и специализирани програмни продукти.

 

III. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

 

IV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

 1. Автобиография;
 1. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ -  по образец;
 2. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
 1. Копие от диплома ведно с приложения за завършено образование;
 2. Удостоверение за стенографска квалификация;
 1. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

 

       Документите да се подават по електронен път на електронен адрес caciaf@caciaf.bg и чрез куриер с обратна разписка в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса на електронната страница на КПКОНПИ и на специализиран портал за търсене на работа. Телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424.

 

VI. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Технически осигурява дейността на звено „Кабинет на председателя“;
 • Подпомага организирането и координирането на работата на кабинета на председателя;
 • Стенографира, изготвя паметни бележки и други документи, отразяващи проведени срещи и мероприятия;
 • Изготвя стенографски протоколи и аудиозаписи и ги възпроизвежда в писмен вид;
 • Информира ръководителя на звеното за хода на ежедневната работа в общата администрация на комисията;
 • Извършване на дейности по административно обслужване относно обработката на документи, изготвяне на доклади и отчети, свързани с дейността на Кабинета на председателя.
 • Изпълнява и други конкретно възложени и свързани с длъжността задачи;

 

VII. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 610 лева до 1200 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

VIІI. Брой работни места, за които е обявена свободната длъжност: 1  бр.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ:

 

                                     СОТИР ЦАЦАРОВ