Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Инспекторат

Инспекторатът осъществява административен контрол върху дейността на структурните звена и служителите в администрацията на комисията, в съответствие със задачите и функциите, произтичащи от Закона за администрацията, действащото законодателство, Правилника за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация.

 

Инспекторатът извършва проверки след разпореждане от председателя, по одобрен от комисията годишен план, както и извънпланови проверки по разпореждане на председателя на комисията по ред, определен във вътрешните правила за дейността на звеното.

 

При изпълнение на функциите си, инспекторатът се ръководи от принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

 

Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване с цел предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията и превенция и ограничаване на корупцията като:

 

  1. извършва общи, специализирани, тематични, планови, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване на дейността на комисията
  2. събира и анализира информация и извършва проверки по своя инициатива за установяване на нарушения, възможни прояви на корупция и неефективна работа на администрацията
  3. извършва проверки по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията на комисията
  4. проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешните актове за организацията на работа от служителите на администрацията на комисията
  5. прави предложения до комисията за образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Етичния кодекс на комисията
  6. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
  7. участва в разработването на проекти и прави предложения за нови или за изменение на вътрешни актове, регламентиращи организацията на работа и дейността на администрацията на комисията
  8. осъществява и други дейности, свързани с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от комисията.
  9. изследва риска от корупция и предлага мерки за ограничаване на установени уязвими точки