Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Изпълнителска длъжност: инспектор - държавен инспектор - 5 (пет) вакантни длъжности

Дата на публикуване: 03.04.2020 г.
Срок за подаване на документи: 16.04.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОТНОСНО:

Откриване на конкурс за първоначално назначаване на държавни служители в дирекция „Противодействие на корупцията“ на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и т. 7 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ),  чл. 4, ал. 1 от Наредба № 1 от 1 август 2018 г. за специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в дирекцията по глава девета „Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности“ от ЗПКОНПИ (Наредба № 1 от 1 август 2018 г) и Заповед № РД-06-142/25.03.2020 г., на председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за първоначално назначаване на държавна служба в дирекцията по глава девет от ЗПКОНПИ, както следва:

 

          Изпълнителска длъжност: инспектор - държавен инспектор - 5 (пет) вакантни длъжности

 

І. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават висше образование с минимална образователно-квалификационна степен “бакалавър” – съгласно Приложение № 2 към чл. 76, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на КПКОНПИ и на нейната администрация.

2. Да отговарят на общите изисквания за заемане на длъжността – по чл. 85, ал. 1 от ЗПКОНПИ, а именно:

- да е дееспособен български гражданин;

- да е неосъждан за извършено престъпление, независимо от реабилитацията и да не е освобождаван от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

- да не е лишаван от правото да заема определена държавна длъжност или да упражнява определена професия или дейност;

- да не заема длъжност в държавни или общински органи;

- да не упражнява търговска дейност или да не е съдружник, управител или да не участва в надзорни, управителни или контролни органи на търговско дружество, кооперация, държавно предприятие или юридическо лице с нестопанска цел;

- да не получава възнаграждение за извършване на дейност по договор или по служебно правоотношение с държавна или обществена организация, с търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен търговец освен за  научна и преподавателска дейност или за упражняване на авторски права;

- да не упражнява свободна професия или друга платена професионална дейност;

- да не членува в политически партии или коалиции, в организации с политически цели, да не извършва политическа дейност или да не извършва други дейности,които засягат  независимостта му.

3. Да не са привлечени като обвиняеми или да са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер; да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение“.

4. Да отговарят на специфични изисквания за заемане на длъжността:

- физическа годност;

- психологическа годност.

ІІ. Необходими документи:

1. заявление съгласно Приложение № 3 от Наредба № 1 от 1 август 2018 г., съдържащо данни за трите имена, единен граждански номер, дата на раждане, месторождение, постоянен и настоящ адрес, номер на документа за самоличност, датата на и място на издаване, актуален телефонен номер и електронен адрес за кореспонденция, образователна подготовка и професионален опит;

2. автобиография;

3. нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование);

4. декларация, че кандидатът има само българско гражданство - съгласно приложение № 4 от Наредба № 1 от 1 август 2018 г.;

5. удостоверяващи документи, че не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;

6. декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по образец;

7. документи, удостоверяващи разрешението за достъп до класифицирана информация до изискващото се ниво на сигурност или съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация, ако за длъжността се изисква такъв достъп;

8. декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество (по образец);

9. други документи съобразно специфичните изисквания за участие в конкурса.

III. Място и срок за подаване на документите:

1. Документите се подават в деловодството на КПКОНПИ на адрес: гр.София, пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 14-дневен срок от публикуване на съобщението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 405.

2. Подаването на документите се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно съгласно чл. 18, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс.

3. Не се приемат документи, подадени след срока по т. 1.

4. На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 8 и чл. 9 от  Наредба № 1 от 1 август 2018 г. в срока за подаване на документите за участие в конкурса, кандидатите след получаване на служебна бележка от отдел „Човешки ресурси“ на КПКОНПИ следва да посетят  медицинското заведение, посочетно в служебната бележка за издаване на медицинско удостоверение и психиатричен диспансер за издаване на удостоверение по чл. 9, ал. 2 от  Наредба № 1 от 1 август 2018 г. Разходите за провеждане на медицинските прегледи и изследвания са за сметка на кандидатите.

IV. Допускане до конкурс и етапи:

1. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, отдел „Човешки ресурси“ да изготви обобщена справка за кандидатите отговарящи и неотговарящи на изискванията за заемане на длъжността, която да бъде публикувана на интернет страницата на КПКОНПИ в срока по чл. 14, ал. 4 от Наредба № 1 от 1 август 2018 г.

2. Конкурсът за постъпване на държавна служба в КПКОНПИ да се проведе на следните етапи:

2.1. оценка на нивото на езикова култура;

2.2. оценка на нивото на обща компетентност;

2.3. психологично изследване;

2.4. заключително интервю с конкурсната комисия.

  1. Етапите на конкурса от т. 2.1 до 2.3. имат елиминаторен характер.
  2. Кандидатите се отстраняват и участието им в конкурсната процедура се прекратява:

-       в случай че не са се явили на определените за провеждане на конкурса дата, час и място;

- при опит за преписване по време на тестовете и неспазване на указанията, които се дават за провеждането им;

- при деклариран писмен отказ на кандидата от участие в конкурса;

- в случай че не отговарят на специфичните изисквания .

5. Кандидатите преминали всички етапи преди назначаването преминават първоначална проверка за почтеност.

V. Конкурсът да се проведе в срок до 3 (три) месеца от обявяването му.

VІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 5 щ. бр.

VIІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ:

 

                                     СОТИР ЦАЦАРОВ