Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Контакти на КПКОНПИ


Адрес

гр.София 1000

ул. " Г. С. Раковски" №112


Обща информация

e-mail: caciaf@caciaf.bg

тел.: +359 2 923 43 33

          +359 2 940 14 17

факс: +359 2 980 68 86


Звено "Връзки с обществеността"

e-mail: pr@caciaf.bg

тел.: +359 2 980 0889

моб.: +359 882 699 138

 

Дирекция  "Публичен регистър"

e-mail: publicregisry@caciaf.bg

моб.: +359 882 521 915

моб.: +359 882 493 948

моб.: +359 882 297 077

моб.: +359 882 243 861

моб.: +359 889 256 608

моб.: +359 882 531 199

 

Длъжностно лице по защита на личните данни

Наталия Тодорова-Тонкова

e-mail: n.todorova@caciaf.bg