Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Контакти на КПКОНПИ


Адрес

гр.София 1000

пл. "Света Неделя" №6


Обща информация

e-mail: caciaf@caciaf.bg

тел.: +359 2 9401 444

факс: +359 2 9401 595


Звено "Връзки с обществеността"

e-mail: press@caciaf.bg

тел.: +359 2 9401 473

моб.: +359 88 408 0066

 

Длъжностно лице по защита на данните

 e-mail: ZLD@caciaf.bg

тел.: +359 2 9401 445

 

Дирекция  "Публичен регистър"

e-mail: publicregistry@caciaf.bg

         

          Тел.:  0882 521 915

Президент и вицепрезидент; НС и ЕП; МС и всички министерства; ОДМВР и главни дирекции; Офицерите от висшия команден състав на въоръжените сили; Ръководителите на задграничните представителства.

          Тел.:  0882 453 305

КЗК; БНБ; КЗД; КЕВР; АПСК; Митници; НАП; ДАНС; ДАР; ДАТО; НСО; Служба "Военна информация"; НБКСРС; Дирекция "Вътрешна сигурност"; ББР; НЕК; БЕХ; ЕСО; БЧК; ДП „Български спортен тотализатор“; Председателите на политическите партии; ДП на ДГС и ТП на ДЛС.

          Тел.:  0886 873 369

Държавни агенции; Държавни комисии; Изпълнителни агенции; Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони; Председателите на общинските съвети и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква Н до буква С).

          Тел.:  0882 243 861

КС; ВСС; ОМБУДСМАН; КРС; СП; КФН; НОИ; НЗОК и РЗОК; РЗИ; ГД „Изпълнение на наказанията”; ГД "Охрана"; Областните управители; ЦИК; СЕМ; БНТ; БНР; БТА; БАН; Ректорите на държавните висши училища и началниците на военните академии и училища; ДП „Фонд затворно дело”; Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони; Председателите на общинските съвети и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква Т до буква Я).

          Тел.:  0882 705 148 

НИНКН; Басейнови дирекции; Национални паркове; Лечебните заведения за болнична помощ; ДФ "Земеделие"; Автомобилна администрация; МОСВ-Агенции ДНСК; кметовете и заместник-кметовете на общини и райони; Председателите на общинските съвети и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква А до буква М и Столична община с районите).