Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Началник отдел „Човешки ресурси“ в дирекция АПИО

Дата на публикуване 13.07.2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № РД-06-179/12.07.2017 г., председателя на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

„Човешки ресурси“ в дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ към Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, длъжностно ниво: 5, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Ръководно ниво 5Б

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

2. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;

3. Професионално направление – право;

4. Придобита юридическа правоспособност;

5. Минимален професионален опит – 5 години и/или II-ри младши ранг;

6. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „поверително”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Начин за провеждане на конкурса:

            - Защита на концепция за стратегическо управление;

            - Интервю.

ІII. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

2.  Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС - по образец;

3. Копие от диплома за завършено юридическо образование. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;

4. Копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

6.  Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

Документите да се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно в деловодството на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с адрес:ул.“Г.С.Раковски“ № 112, ет. 3, ст. 301 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/9234 261 и 02/9234 251.

                IV. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

-          Ръководи и отговаря за работата в отдела.

-          Подпомага дейността на директора на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” при формирането и провеждането на политиката на комисията в областта на кадровото осигуряване, управлението и квалификацията на човешките ресурси, както и по отношение на трудово-правната дейност;

-          Организира и координира дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в комисията.

      V. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 500 лв. до 1900 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация(НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КОНПИ.

VІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

VIІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/

                               Пламен Георгиев