Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Нормативни и други документи

  1. Закон за администрацията
  2. Закон за държавния служител
  • Административнопроцесуален кодекс
  1. Вътрешни правила за организацията на дейността на Инспектората на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  2. Етичен кодекс на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
  1. Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в КОНПИ
  2. Вътрешни правила за организацията по приемането, обработването, съхранението, унищожаването на декларациите за имущество и инте,еси, воденето на регистъра им, реда за извършване на проверката им, и за установяване конфликт на интереси за служителите в администрацията на КПКОНПИ