Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Нормативни и други документи

 1. Закон за администрацията
 2. Закон за държавния служител
 3. Административнопроцесуален кодекс
 4. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
 5. Методически указания, във връзка с функциите и процедурите за работа на инспекторатите и взаимодействието им със специализираните контролни органи, утвърдени от министър-председателя на Република на България
 6. Правилник за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация
 7. Вътрешни правила за организацията и дейността на Инспектората на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
 8. Етичен кодекс на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

 

 1. Методика за оценка на корупционния риск в КОНПИ
  • Анонимна анкета №1 към методиката за оценка на корупционния риск
  • Лист за отговори към методиката за оценка на корупционния риск
  • Анонимна анкета №2 към методиката за оценка на корупционния риск

 

 1.  Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в КОНПИ