Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Нормативни и други документи

  1. Закон за администрацията
  2. Закон за държавния служител
  • Административнопроцесуален кодекс
  1. Вътрешни правила за организацията на дейността на Инспектората на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  2. Етичен кодекс на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
  4. Методика за оценка на корупционния риск в КОНПИ

- Анонимна анкета №1 към методиката за оценка на корупционния риск

- Лист за отговори към методиката за оценка на корупционния риск

- Анонимна анкета №2 към методиката за оценка на корупционния риск


  1. Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в КОНПИ