Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Нормативни и други документи

 1. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 2. Правилник за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация
 3. Закон за администрацията
 4. Закон за държавния служител
 5. Административнопроцесуален кодекс
 6. Вътрешни правила за организацията на дейността на Инспектората на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 7. Етичен кодекс на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 8. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
 9. Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в КОНПИ
 10. Вътрешни правила за организацията по приемането, обработването, съхранението, унищожаването на декларациите за имущество и инте,еси, воденето на регистъра им, реда за извършване на проверката им, и за установяване конфликт на интереси за служителите в администрацията на КПКОНПИ
 11. Основни моменти от отчета за дейността на инспектората на КПОНПИ през 2018 г.