Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Обява по трудово правоотношение за длъжността "Главен специалист" в „Обезпечено имущество“ дирекция УОИ

Подаване на заявления: от 16.10.2020 г. до 26.10.2020 г. вкл.

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ОБЯВЯВА

СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ

 

„ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“

 

в отдел „Обезпечено имущество“ към дирекция „Управление на обезпеченото имущество", съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:  длъжностно ниво 11, наименование на длъжностно ниво: Ниво специалист 1.

I. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – средно специално;
 • Професионално направление – двигатели с вътрешно горене, технически науки;
 • Професионален опит: 2 години стаж по специалността.

II. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Допълнителна квалификация/обучение: правоспособност за управление на МПС, категория минимум C;
 • Компютърна грамотност;
 • Да отговаря на изискванията за съвместимост съобразно приетите от КПКОНПИ вътрешни актове, както и на ЗПКОНПИ и Правилника за устройството и дейността на Комисията и на нейната администрация.

III. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

IV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

 • Заявление за участие;
 • Автобиография;
 • Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - по образец;
 • Копие от диплома ведно с приложения за завършено образование;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
 • Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите се подават в деловодството на КПКОНПИ на адрес: пл. „Света Неделя“ № 6всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. лично от кандидатите или чрез пълномощник, както и на електронен адрес caciaf@caciaf.bg в 10-дневен срок от публикуване на обявата на интернет страницата на КПКОНПИ и Портала за работа - jobs.bg.

Телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424.

VI. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Извършва оглед и преценка на техническото състояние на обезпечените превозни средства при осъществяване процедурите по първоначалния преглед и предаването им за пазене;
 • Извършва оглед и преценка на текущото техническо състояние на обезпечените превозни средства в процедурите по извършване на проверки (инцидентни и планови) на състоянието на обезпечените превозни средства, оставени за съхранение на проверяваните лица или на лицата, които държат имуществото към момента на налагане на обезпечителните мерки;
 • Изготвя техническа експертиза относно необходимостта от осигуряване на текуща поддръжка, ремонт и опазване на приетите за съхранение обезпечени превозни средства;
 • Изпълнява технически дейности в процедурите по извършване на огледи на терени, подходящи за съхранение на обезпечени превозни средства;
 • При необходимост извършва транспортиране на обезпечените превозни средства;
 • Извършва диагностика на техническото състояние на обезпечените превозни средства и при наличие на повреди прави предложения за ремонтиране като при възможност извършва ремонтни дейности за отстраняването им;
 • Изпълнява технически дейности в процедурите по влагане и взимане на обезпечени вещи от благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях, съхранявани в банкови касети;
 • При необходимост осигурява транспорт на служителите от дирекцията посредством управление на служебен автомобил, като задължително  извършва предпътен преглед на автомобила (проверява състоянието на двигателя, скоростната кутия, светлините, спирачките, действието на контролните уреди, горивото и състоянието на маслото и гумите);
 • Подготвя и представя служебните автомобили, зачислени към дирекцията, за годишен технически преглед, попълва пътната книжка и се отчита съгласно действащите подзаконови нормативни и вътрешнослужебни актове.

VII. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 610 лева до 1200 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

VIІI. Брой работни места, за които е обявена свободната длъжност: 1  бр.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ:                  /П/

 

                                   СОТИР ЦАЦАРОВ