Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Oбявление за мобилност по чл.81а от ЗДСл за главен инспектор

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 04.05.2020 г. ДО 13.05.2020 г. ВКЛ.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

          На основание чл. 81a, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1, т. 8 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чл. 12, ал. 1, т. 9 от Правилника за устройството и дейността на КПКОНПИ и нейната администрация, чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС), чл. 2, ал. 5 от Вътрешни правила за организация на работа и извършването на подбор при назначаване на държавни служители в Комисията при условията и по реда на чл. 81а от ЗДСл, във връзка със Заповед № РД-06-192/29.04.2020 г., председателя на КПКОНПИ в качеството си на орган по назначаване, обявява мобилност за назначаване на държавен служител за длъжността

„ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“

 

в „Инспекторат“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 2.

 

 1. 1.    Тип мобилност:Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл.81а от ЗДСл)
 2. 2.    Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
 • Професионално направление - право;
 • Придобита юридическа правоспособност;
 • Минимален професионален опит – 4 години и/или III-ти младши ранг;
 • Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Класираният кандидат преди назначаването следва да премине първоначална проверка за почтеност, съгласно чл. 15, ал. 8 от ЗПКОНПИ,  във връзка с чл. 7, т. 1, б. „а“ и  чл. 16, ал. 1, т.1 от Правила за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на сайта на КПКОНПИ).

 

4. Необходими документи:

 • писмено заявление (свободен текст с посочен телефон и е-mail адрес за кореспонденция) за участие в процедурата за заемане на свободната длъжност при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;
 • декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗДСл - по образец;
 • автобиография;
 • копие от диплома ведно с приложения за завършено висше образование. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 • копие на служебна книжка (документи), удостоверяваща налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност на пълно работно време;
 • копие на формуляр за годишна оценка в случаите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копия на други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка.

 

 1. 5.   Минимален размер на основната заплата:

                 Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 660 лева до 2100 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

                 При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

 1. 7.    Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
 • Участва в подготовката, организацията и извършването на планови и  извънпланови проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване дейността на КПКОНПИ, свързани с цялостния административен контрол на структурните звена и служителите в администрацията на комисията;
 • Осъществява контрол по прилагане на действащото законодателство и спазването на актовете, регламентиращи дейността на комисията;
 • Извършва проверки по организацията и ефективността на дейността на администрацията на  КПКОНПИ;
 • Осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество;
 • Изготвя проучвания на съществуващата съдебна практика, във връзка с конкретни казуси, възникнали по повод на извършвани проверки, както и при възлагане от страна на ръководителя на инспектората.

 

 1. 8.    Брой работни места, за които е обявена мобилност за длъжността: 1 щ. бр.

 

 1. 9.    Място и срок за подаване на документите:

            Документите се подават в десетдневен срок от публикуване на обявлението в Портала за работа в държавната администрация (https://jobs.government.bg) в деловодството на КПКОНПИ на адрес: пл. „Света Неделя“ № 6всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. лично от кандидатите или чрез пълномощник, както и на електронен адрес caciaf@caciaf.bg.

            Подаването на документи се извършва при спазване на условията на чл. 66, ал. 6 от НПКПМДС.

 

 

 1. 10.               Лице за контакт: експерт от отдел „Човешки ресурси“

Телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 490.

 

            Контрол по изпълнението на процедурата за мобилност възлагам на главния секретар на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ:

 

                                     СОТИР ЦАЦАРОВ