Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Обявление за мобилност по чл. 81а от ЗДСл за началник на отдел ИОТ

Срок на подаване на документи от 16.07.2020 г. до 27.07.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            На основание чл. 81a, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1, т. 8 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чл. 12, ал. 1, т. 9 от Правилника за устройството и дейността на КПКОНПИ и нейната администрация, чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС), чл. 2, ал. 5 от Вътрешни правила за организация на работа и извършването на подбор при назначаване на държавни служители в Комисията при условията и по реда на чл. 81а от ЗДСл, във връзка със Заповед № РД – 06 -354/ 15.07.2020 г., председателят на КПКОНПИ в качеството си на орган по назначаване, обявява мобилност за назначаване на държавен служител за длъжността,

„НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“

 

на отдел „Информационно обслужване и технологии“ в дирекция „Административно - правно и информационно обслужване“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 5, наименование на длъжностното ниво: Ръководно ниво 5Б, при следните условия:

 

1. Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация при условията и реда на чл. 81а от ЗДСл.

 

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

 • Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
 • Професионално направление – информатика и компютърни науки; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника;
 • Минимален професионален опит – 5 години и/или II-ри младши ранг;
 • Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ;
 • Владеене на английски език.

 

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Класираният кандидат преди назначаването следва да премине първоначална проверка за почтеност, съгласно чл. 15, ал. 8 от ЗПКОНПИ,  във връзка с чл. 7, т. 1, б. „а“ и  чл. 16, ал. 1, т.1 от Правила за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на сайта на КПКОНПИ).

  

4. Необходими документи:

 • писмено заявление (свободен текст с посочен телефон и е-mail адрес за кореспонденция) за участие в процедурата за заемане на свободната длъжност при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;
 • декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗДСл - по образец;
 • автобиография;
 • копие от диплома ведно с приложения за завършено висше образование. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копие на служебна книжка (документи), удостоверяваща налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност на пълно работно време;
 • копие на формуляр за годишна оценка в случаите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копия на други документи по преценка на кандидата.

 

 1. 5.    Минимален размер на основната заплата:

 

Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 740 лева до 2600 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение № 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

 1. 6.    Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 

 • Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира дейността на отдела;
 • Организира, координира и контролира за изграждането на компютърните системи на КПКОНПИ и отговаря за правилното им функциониране;
 • Координира осъществяването на взаимодействието с автоматизираните информационни системи на други държавни органи и институции;
 • Ръководи въвеждането на нов софтуер или отстраняването на неизправности на хардуер и софтуера на ползваната в КПКОНПИ офис техника;
 • Планира и осъществява защитата на съхраняваната на дигитални носители информация в комисията;
 • Организира, координира и контролира изграждането, поддръжката и актуализирането на страницата на комисията в интернет;
 • Организира въвеждането и интегрирането на нови технологии.

 

 1. 7.    Брой работни места, за които е обявена мобилност за длъжността: 1 щ. бр.

 

 1. 8.    Място и срок за подаване на документите:

 

            Документите се подават в десетдневен срок от публикуване на обявлението в Портала за работа в държавната администрация (https://jobs.government.bg) в деловодството на КПКОНПИ на адрес: пл. „Света Неделя“ № 6всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. лично от кандидатите или чрез пълномощник, както и на електронен адрес caciaf@caciaf.bg.

           

            Подаването на документи се извършва при спазване на условията на чл. 66, ал. 6 от НПКПМДС.

 

 1. 9.    Лице за контакт: експерт от отдел „Човешки ресурси“

     Телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 423.

 

            Контрол по изпълнението на процедурата за мобилност възлагам на главния секретар на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ:   /П/

 

                                     СОТИР ЦАЦАРОВ