Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Проекти на нормативни актове

   Проект на Правилник за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация и  проект на мотивите към него са публикувани на 31.05.2018 г.

 

   На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни.