Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Контакти Дирекция Публичен регистър

Декларациите за имущество и интереси задължително се подават на  хартиен и технически носител/CD/. Следва да се спазват указанията за предварителна настройка на компютъра и указанията за попълване. /виж „Помощ за попълване”/.

 

            Декларацията се подава на хартиен и технически носител по пощата с обратна разписка на адрес: гр. София 1303, ул. ”Антим І” № 17, ет. 6, КПКОНПИ, за Публичен регистър, или на ръка на същия адрес.

 

            Декларацията може да се подаде и по електронната поща на адрес:

publicregistry@caciaf.bg, само когато деклараторът притежава електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

По електронната поща не могат да се подават валидно и не се приемат декларации от лица, които не притежават електронен подпис.

 

Телефони за информация при попълване на декларацията за имущество и интереси:


         

          Тел.:  0882 521 915

Президент и вицепрезидент; НС и ЕП; МС и всички министерства; ОДМВР и главни дирекции; Офицерите от висшия команден състав на въоръжените сили; Ръководителите на задграничните представителства.

          Тел.:  0882 453 305

КЗК; БНБ; КЗД; КЕВР; АПСК; Митници; НАП; ДАНС; ДАР; ДАТО; НСО; Служба "Военна информация"; НБКСРС; Дирекция "Вътрешна сигурност"; ББР; НЕК; БЕХ; ЕСО; БЧК; ДП „Български спортен тотализатор“; Председателите на политическите партии; ДП на ДГС и ТП на ДЛС.

          Тел.:  0886 873 369

Държавни агенции; Държавни комисии; Изпълнителни агенции; Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони; Председателите на общинските съвети и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква Н до буква С).

          Тел.:  0882 243 861

КС; ВСС; ОМБУДСМАН; КРС; СП; КФН; НОИ; НЗОК и РЗОК; РЗИ; ГД „Изпълнение на наказанията”; ГД "Охрана"; Областните управители; ЦИК; СЕМ; БНТ; БНР; БТА; БАН; Ректорите на държавните висши училища и началниците на военните академии и училища; ДП „Фонд затворно дело”; Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони; Председателите на общинските съвети и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква Т до буква Я).

          Тел.:  0882 705 148 

НИНКН; Басейнови дирекции; Национални паркове; Лечебните заведения за болнична помощ; ДФ "Земеделие"; Автомобилна администрация; МОСВ-Агенции ДНСК; кметовете и заместник-кметовете на общини и райони; Председателите на общинските съвети и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква А до буква М и Столична община с районите).

 

publicregistry@caciaf.bg,