Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Старши експерт в дирекция „Превенция на корупцията“

Срок за подаване на документи от 29.06.2020 г. до 09.07.2020 г. вкл.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РД-06-312/29.06.2020г. на Председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

„СТАРШИ ЕКСПЕРТ“

 

в отдел „Координация, взаимодействие и съгласуване“ в „Превенция на корупцията“при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 4.

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2. Област на висшето образование – социални, стопански и правни науки;

3. Професионално направление – „Право“ и „Икономика“;

4. Минимален професионален опит – 2 години и/или IV младши ранг;

5. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

 •   Тест;
 •  Интервю.

 

ІV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

            1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

            2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  - по образец;

            3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ,  във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗДСл - по образец;

       4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

            5.  Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

            6.  Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.           

 

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

            Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 490.

            На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението и декларациите по т. IV, 1, 2 и 3 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • участва в съгласуването на законопроекти, изготвени от органите на изпълнителната власт относно наличието на корупционен риск, съобразно функционалната компетентност на комисията, като прави предложения за прилагане на мерки;
 • участва в изготвянето на последващ анализ на въздействието относно наличието на корупционен риск на законодателните актове, които са преминали съгласувателна процедура, в резултат на която са установени индикатори за корупция, влезли са в сила и са действали за срок не по-кратък от дванадесет месеца преди 31 декември на годината, за която се извършва последващия анализ;
 • участва в изготвянето и изпращането на кореспонденция във връзка с правомощията на отдела/дирекцията;
 • участва в изготвянето на предложения за разработване на мерки с антикорупционна насоченост;
 • участва в докладването за административни пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами и нередности;
 • участва в следенето за спазване на стандарта за публичност и прозрачност на различните мероприятия;
 • изготвя справки и отчети за дейността на отдела;
 • участва в поддържането на база данни в Електронна платформа, съдържаща електронни досиета на преминалите през съгласувателна процедура законопроекти;
 • участва в изготвянето на вътрешни актове и правилници;
 • участва в работни групи, създадени със заповед на председателя на КПКОНПИ;

 

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 610 лева до 1850 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

VIІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1  бр.

 

VIII. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ:     П

                                                                                                                                    СОТИР ЦАЦАРОВ