Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Старши експерт в отдел „Обществени поръчки“

 

Срок за подаване на документи от 03.08.2020 до 17.08.2020 вкл.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и във връзка със Заповед № РД-06- 392 /31.07.2020 г. на Председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

 

в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията – длъжностно ниво: 8, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 4.

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2.Област на висшето образование: социални, стопански и правни науки; технически науки;

3.Минимален професионален опит – 2 години и/или IV-ти младши ранг;

4.Кандидатът да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „за служебно ползване”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7, ал.1 от Закона за държавния служител;
 2. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 3. Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

III. Начин за провеждане на конкурса:

 1. Решаване на тест;
 2. Интервю.

ІV. Необходими документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  – по образец;

3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗДСл – по образец;

4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5. Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит или придобит ранг;

6. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

            Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

            Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 490.

            На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението и декларациите по т. IV, 1, 2 и 3 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Изготвя проекти на обяви и покани във връзка с възлагането на обществени поръчки от страна на КПКОНПИ, по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП);
 • Изготвя проекти на решения, обявления и документации във връзка с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки от страна на КПКОНПИ, разпределени от началника на отдел ОП, под негово непосредствено ръководство и контрол;
 • Участва в прогнозирането, планирането и изготвянето на график за възлагане на обществените поръчки;
 • Подпомага възложителя, като подготвя проекти на становища, писма, съобщения, доклади, искания за становища от компетентни органи във връзка с възлагането на обществени поръчки, в рамките на своята компетентност;
 • Изготвя проекти на становища, анализи, доклади, проекторешения, проектодоговори и други, по които страна е КПКОНПИ, в рамките на професионалната си компетентност;
 • Участва в подготовката по сключване на договори.

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 610 лева до 1850 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

VIІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1  щ. бр.

VIII. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ              /П/

НА КПКОНПИ:

                                   СОТИР ЦАЦАРОВ