Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Старши инспектор в дирекция „Координация и контрол“

Срок за подаване на документи 19.06.2020 до 29.06.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РД-06-279 / 19.06.2020 г. на Председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността

 

СТАРШИ ИНСПЕКТОР

 

            в отдел „Контрол върху отнемането на незаконно придобитото имущество“, дирекция „Координация и контрол“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 4.

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2. Област на висшето образование – социални, стопански и правни науки;

3. Професионално направление – икономика;

4. Минимален професионален опит – 2 години и/или IV-ти младши ранг;

5. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю.

 

ІV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  – по образец;

3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗДСл – по образец;

4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5. Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит или придобит ранг;

6. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

            Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

            Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 490.

            На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението и декларациите по т. IV, 1, 2 и 3 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Извършва проверка за пълнота и точност на икономическия анализ на имуществото на проверяваното лице, съобразно събраните доказателства от инспекторите в териториалните дирекции;
 • Изготвя проекторешения по внесените доклади за образуване на производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; за налагане на обезпечителни мерки и за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по ЗОПДИППД (отм.) и проекторешения по внесени доклади по чл. 37, ал. 1 и мотивирани доклади по чл. 61, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) и проекторешения по внесени доклади по чл. 113, т. 3 и мотивирани доклади по чл. 140, ал. 1 от ЗПКОНПИ;
 • Осъществява взаимодействие с териториалните звена при подготовка на проекти за решения на Комисията;
 • Контролира обосноваността на извършената оценка от териториалните дирекции на установеното имущество с оглед разпоредбите на §1, т. 2 от ЗОПДИППД (отм.), чл. 69, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) и чл. 148 от ЗПКОНПИ;
 • Изготвя проекторешения: за еднократно удължаване на срока на извършваната проверка по реда на чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.) и по реда на чл. 27, ал. 4, т. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) и проекторешения по внесени доклади по чл. 113, т. 1 от ЗПКОНПИ; за връщане на преписката за събиране на допълнителни данни по реда на чл.37, ал.5, предложение последно от ЗОПДНПИ (отм.), и проекторешения по реда на чл. 116, ал. 5 от ЗПКОНПИ; за прекратяване на проверката по реда на чл. 27, ал.4, т.2 от ЗОПДНПИ (отм.), и проекторешения по внесени доклади по чл. 113, т. 2 от ЗПКОНПИ;
 • Съгласува възложените преписки с прекия си ръководител;
 • Участва в работни групи свързани с конкретни казуси, касаещи прилагането на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.);

 

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 610 лева до 1850 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

VIІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

 

VIII. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ:                       /П/

 

                                   СОТИР ЦАЦАРОВ