Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Старши инспектор в ТД Бургас

 

Срок за подаване на документи от 03.08.2020 до 17.08.2020 вкл.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РД-06-395/31.07.2020 г. на председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността      


СТАРШИ ИНСПЕКТОР

 

            в Териториален отдел Бургас в Териториална дирекция Бургас при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 4.

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
 2. Професионално направление – Икономика;
 3. Минимален професионален опит – 2 години /или IV-ти младши ранг;
 4. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 10, ал. 3 Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю.

ІV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  – по образец;

3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗДСл – по образец;

4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5.Копие от документи, които да удостоверяват продължителността на професионалния опит;

6. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

   Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

   Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 405; 02/ 9401 534; 02/ 9401 440.

   На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението и декларациите по т. IV, 1, 2 и 3 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

   Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • извършва проверки, при условията и по реда на ЗПКОНПИ, ПУДКПКОНПИНА, ЗПКОНПИ (отм.), ПУДКОНПИНА (отм.), действащото законодателство и вътрешните нормативни актове, за установяване незаконно придобито имущество;
 • Изисква информация, съдействие, сведения и документи, включително в електронен вид, от държавните и общинските органи, търговците, кредитните институции, от нотариуси и съдебни изпълнители, както и от други физически и юридически лица за нуждите на образуваните проверки и производства.
 • Изготвя искания до съда за разкриване на банковата тайна и тайната по чл. 35, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и чл. 133 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в хода на проверката и/или производството по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.);
 • Подготвя искания за разкриване на застрахователна тайна, статистическа тайна и данъчно- осигурителна информация;
 • Осъществява контролни функции по прилагане на законодателството в дейността на администрацията и на други физически или юридически лица под прякото ръководство на инспектори от по-високи длъжностни нива, както и със събирането, обработването и систематизирането на информация във връзка с контролната дейност. Инспекторът носи пряка отговорност за съставяните от него актове, както и за действията си при изпълнение на длъжността.

 

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 610 лева до 1850 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

 

 

VIІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

 

VIII. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ:                 /П/

 

                                   СОТИР ЦАЦАРОВ