Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Старши инспектор в ТО Пловдив

Срок за подаване на документи: 02.03.2021 г. до 12.03.2021 г. вкл.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РД-06-159/01.03.2021 г. на Председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

                                                           СТАРШИ ИНСПЕКТОР

 

в Териториален отдел Пловдив, Териториална дирекция Пловдив при Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 4.

 

 1. I.    Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 2. Образование  - висше;
 3. Специалност - право;
 4. Образователно-квалификационна степен -магистър с придобита юридическа правоспособност;
 5. Професионален опит - минимум 2 години стаж в областта на висшето образование и/или ранг IV-ти младши;
 6. Добро познаване на действащата нормативна база в страната, свързана с извършваната дейност - ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.), ЗОПДИППД (отм.), ЗЗКИ, ППЗЗКИ, ГПК и др.;
 7. Компютърна грамотност;

7.  Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

     Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю.

 

IV. Необходимите документи:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  – по образец;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копия от документи, които удостоверяват продължителността и областта на професионалния опит и/или ранг;

5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

            Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

 

V.Място и срок за подаване на документите:

            Документите да се подават в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424.

            На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението по т. IV.1 и декларацията по т. IV. 2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

VI. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Извършва проверки, при условията и по реда на действащото законодателство, свързано с установяване на незаконно придобито имущество.
  • Изисква информация, съдействие, сведения и документи, включително в електронен вид, от държавните и общинските органи, търговците, кредитните институции, от нотариуси и съдебни изпълнители, както и от други физически и юридически лица за нуждите на образуваните проверки и производства.
  • Събира, систематизира, съхранява и анализира сведения за:

-          имуществото, неговото местонахождение, стойността и правното основание за придобиването му;

-          пазарната стойност на имуществото към момента на придобиването;

-          пазарната стойност на имуществото към момента на проверката;

-          преобразуване на имуществото;

-          приходите и разходите за обичайна дейност и извънредните приходи и разходи на юридическото лице;

-          обичайните и извънредните доходи и разходи за издръжка на физическото лице и на членовете на семейството му;

-          платените публичноправни парични задължения към държавата и общините;

-          сделките с имуществото на юридическото лице;

-          сделките с имуществото на проверяваното лице и на членовете на семейството му;

-          пътуванията в чужбина на проверяваното лице и на членовете на семейството му, както и на лицата, които представляват юридическото лице;

-          обезпеченията и тежестите, наложени върху имуществото, както и задълженията, които са поети;

-          други обстоятелства, които имат значение за изясняване произхода на имуществото, начина на придобиването и преобразуването му;

 • Предоставят възможност за обяснения и възражения от проверяваното лице и свързаните с него лица и изисква сведения.
 • Изготвя искания до съда за разкриване на банковата тайна и тайната по Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа в хода на проверката и/или производството по реда на ЗПКОНПИ;

 

VII. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 650 лева до 1850 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната  администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

                

VIІI. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 щ. бр.

 

IX. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.