Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Старши счетоводител в отдел „Счетоводство“

Срок за подаване на документите: от 10.06.2020 г. до 19.06.2020 г. вкл.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС) и Заповед № РД-06-257/ 08.06.2020 г. на председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността

 

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ – 1 щ. бр.

 

 • в отдел „Счетоводство“ към дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2. Професионално направление – Икономика;

3. Минимален професионален опит – 2 години по специалността и/или IV-ти младши ранг;

4. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „поверително”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 •  Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 •  Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
  • · Интервю.

IV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  - по образец;

3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.7, ал.2 от ЗДСл-  по образец;

4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5. Копия от документи, които удостоверяват продължителността и областта на професионалния опит;

6. Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

          Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 490.

На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларациите по т. IV, 1, 2 и 3 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

          Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси;
 • Съставя платежни нареждания;
 • Завежда балансово и задбалансово закупени в брой активи;
 • Начислява и отчита амортизации;
 • Осчетоводява прихода и разхода на материални запаси, в т.ч. горивото на служебните автомобили;
 • Осчетоводява първичните документи в хронологичен ред и въвежда счетоводните операции в счетоводния продукт;
 • Води систематично счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация;
 • Съставя първични и вторични счетоводни документи, извършва счетоводни записвания, анализира съответствието между счетоводни сметки и параграфи и съставя коригиращи счетоводни статии при необходимост;
 • Отговаря за правилното съхранение на счетоводната информация по предвидения в закона ред;
 • Участва в извършването на инвентаризации и проверки на МОЛ, както и в съставянето на месечните и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета;

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 610 лева до 1850 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

VIІI. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1  бр.

IX. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ:                   (П)

                                     СОТИР ЦАЦАРОВ