Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Вътрешен одитор в звено „Вътрешен одит“

Дата на публикуване: 03.04.2020 г.
Срок за подаване на документи: 13.04.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС) и Заповед № РД-06-150/31.03.2020 г. на председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността

 

ВЪТРЕШЕН ОДИТОР

 

 в звено „Вътрешен одит“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 7 .

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 • Минимален професионален опит –  не се изисква или ранг V младши;
 • Да притежава сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от Министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одит.
 • Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
 • Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю

 

IV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;
 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители - по образец;
  1. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ -  по образец;
  2. Копие от диплома ведно с приложения за завършено висше образование. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  3. Копие от сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от Министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одит.
 1. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

            Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424.

 

            На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларациите по т. IV, 1, 2 и 3 следва да бъдат подписани  от кандидата с електронен подпис.

 

            Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 

 • Участва в одитен ангажимент за даване на увереност, чрез одит на системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит и преглед на състоянието.
 • Участва в одитен ангажимент за консултиране чрез даване на съвети, мнение и други с цел добавяне на стойност, подобряване на управлението и процесите на управление на риска и контрола.
 • Подпомага изготвянето на Статут на звеното за вътрешен одит, стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит.
 • Своевременно докладва на ръководителя на звеното за вътрешен одит резултатите от одитните ангажименти и  всички значими въпроси, породени от тях, дадените препоръки и предприетите действия за подобряване на дейността на Комисията.
 • Подпомага изготвянето на шесмесечен и годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен одит.

 

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 610 лева до 1600 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

VIІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1  бр.

 

 

 

VIII. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ:

 

                                     СОТИР ЦАЦАРОВ